Taro is de oervorm van het kaartspel waarmee we tegenwoordig spelletjes doen zoals: blackjack, bridge, canasta.Er zijn overigens nog steeds mensen die TARO als een variant van het gewone kaartspel gebruiken. 

 De kaarten
 22 troefkaarten, genummerd 0 t/m XXI (met o.a. JOKER). 
56 speelkaarten, bestaande uit 4 series (staven, bokalen,zwaarden en munten), waarbij elke serie bestaat uit de getallen 1 t/m 10 en 4 hofkaarten (page, ridder, koningin en koning). 

Eerste indrukken 
De meeste mensen komen met TARO in aanraking bij het kaartleggen (waarzeggerij door middel van kaarten) waarbij vaak gebruik gemaakt wordt van verschillende soorten TARO.
In de loop van de tijd zijn er heel veel dikke boeken over TARO verschenen, die elkaar vaak tegenspreken omdat ze vanuit verschillende visies zijn geschreven.
De nadruk ligt dan vaak bij het aanleren van lange lijsten met betekenissen en ingewikkelde manieren van kaartleggen. Hierdoor raakt men vaak het spoor bijster.

Een eigen visie op de TARO 
Vooraf moet gesteld worden, dat je uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor wat je met de TARO doet en laat. 
Wat je al dan niet ontdekt en ontwikkelt, hangt van je eigen inzet af. 
  Een eventueel aanwezige begeleider kan je een beetje op weg helpen met kleine tips en trucs, maar het meeste leer je door jouw eigen ontdekkingen uit te wisselen met anderen.
Als je van plan bent om de TARO je eigen te maken, is het belangrijk dat je ontdekt wat dit voor jouzelf persoonlijk betekent, los van alle boekenkennis en autoriteit van buitenaf.
Wanneer je afbeeldingen van de TARO op je laat inwerken, is het mogelijkdater allerlei beelden, gevoel en gedachten in je opkomen.
  Door goed te letten op wat er in je opkomt, kan je al heel veel van jezelfleren.
Datgene wat opkomt, kan je ook uiten. Je kan erover praten met anderen, om samen tot nieuwe inzichten te komen.
  Je kan de opkomende beelden, gevoel en gedachten ook uitbeelden in klank of gebaar.
  Je kan samen met anderen dit uitbeelden ook uitspelen, bijvoorbeeld in een sketch of tableau-vivant.

Rider-Waite TARO 
Tot nog toe de meest bekende moderne standaardversie; er bestaan oudere TARO (MARSEILLE, etc.) en modernere TARO (VOYAGER), allerlei keuzes zijn mogelijk.Met deze versie heb ik het meeste contact gekregen; eventuele uitleg over andere versies zal zijdelings genoemd worden.

MAJOR ARCANA
Er is veel discussie mogelijk over de namen, de bijbehorende symbolen, hebreeuwse letters en tekens; hieronder volgt mijn persoonlijke intrepretatie, grotendeels gebaseerd op deleringen van de "Golden Dawn", waar Waite een belangrijk lid van was.
Waite heeft de TARO-plaatjes sterk bewerkt, en hier en daar de nummering aangepast,zodat het geheel beter in zijn versie van de Qabbalah zou passen.
  Hierbij worden de 22 troeven geplaatst op de 22 paden op de levensboom van de Qabbalah.
Er zijn echter ook alternatieve verbanden tussen TARO en andere systemen te leggen: 
De meeste sets van TARO hebben twee blanko kaarten over; het is mogelijk omte speculeren over twee extra "verborgen sleutels".
In dit geval zijn er 24 troeven, waardoor het mogelijk is om verbanden te zoeken naar de 24 runen van de Oude Futhark. 
Een eventuele derde blanko kaart brengt het aantal op 25 troeven, en geeft de mogelijkheid om verbanden te zoeken met de 25 Ogham-runen.

Minor Arcana 
Er zijn in de TARO, 4 series ("kleuren") aanwezig: Club, Cup, Sword, Coin. (Staven, Bokalen, Zwaarden, Munten) 
Dit is in een normaal kaartspel vergelijkbaar met: Klavers, Harten, Schoppen en Ruiten.
Elke serie heeft 10 genummerde kaarten, waarbij de nummers overeenkomen met het aantal afgebeelde voorwerpen.
Daarnaast heeft elke serie 4 hofkaarten:Valet, Cavalier, Queen, King. (Boer, Ridder, Dame, Heer) 

Alternatieve intrepretaties 
ontstaan wanneer de numerologische betekenissen van de 10 getallen worden gecombineerd met de werking van de vier elementen.
De 16 hofkaarten zijn eventueel te koppelen aan de 16 geomantische symbolen, of aan de 16 Jonge Futhark-runen.
Het is niet de bedoeling om de gegeven lijsten van verbanden, domweg uit het hoofd te leren; het gaat er uiteindelijk om datje met de verschillende mogelijkheden gaat spelen, omuiteindelijk jouw eigen systeem te maken.
Door zelf actief te experimenteren met het ontwerpen van eigen lijsten van verbanden, ontstaat er dieper gaand begrip.

Taro-werk 
Voordat we kunnen beginnen, moeten we ons afvragen wat we verwachten vande TARO.
Ik begon met de TARO als "waarzeg-systeem", in de hoop dat het mij zou vertellen hoe ik mijn problemen moest aanpakken.
In de loop van de tijd heeft de TARO me aan het werk gezet omdoor zelfonderzoek mijn problemen onder ogen te zien. 
Zo heb ik de TARO leren kennen als hulpmiddel voor meditaties. 
De diverse symbolen, die in de TARO zijn verwerkt, roepen "iets" in me op, waarmee ik aan de slag moet gaan.

Waarschuwingen 
De TARO is niet voor iedereen even geschikt; het is mogelijk dat andere symboolsystemen beter bij je passen: I Ching,Runen, Astrologie, Geomantie, etc. 
De werkwijze, die ik hier aangeef, is evenmin voor iedereen onder alle omstandigheden aanbevolen. 
  Bij dit type werk wordtje vroeg of laat geconfronteerd met beeld,gevoelen gedachte uit het onbewuste deel van je geest.
Er kan van alles naarboven komen: verdrongen ervaringen, emoties, denkbeelden. 
Wie, om wat voor reden dan ook, niet kan of niet wil werkenaan hetgeen naar boven komt, moet er niet aan beginnen. 

Kiezen van een TARO-deck
Hierbij speelt persoonlijke smaak een belangrijke rol. 
Als je een speciaalzaak binnengaat, kan jeeen hele kaartenbak doorploegen om te zien welke TARO jou aanspreekt, welke je "mooi" vindt. 
  Tegenwoordig is er zoveel keuze, dat je soms door de bomen het bos niet meerziet.
Destijds (1979) koos ik voor Rider/Waite; die was als enige op de Nederlandse markt, en alleen in een zwart-wit versi verkrijgbaar.
  Ik heb alle kaarten stuk voor stuk met de hand ingekleurd, daardoor heb ikmet deze versie (en navolgingenervan, zoals het Aquarius deck) een speciale band gekregen.
Later bestudeerde ik ook oudere versies, zoals die van Marseille, Bembo;hierdoor kreeg ik contact met de historische wortels van de TARO, en ging ik kijken naar de achterliggende archetypen.
Tenslotte heb ik ook met modernere versies gewerkt, zoals die van Crowley, Regardie, Case (allemaal ex-leden Golden Dawn). 
Bij bestudering van Golden Dawn-geschriften kreeg ik meer inzicht in hun systeem,zoals die ook bij Waite zichtbaar wordt.
Door deze voorgeschiedenis heb ik veel binding gekregen met demoderne Hermetische Traditie, zoals die door de Golden Dawn op gang is gebracht.
De 22 genummerde kaarten (0 t/m XXI) zijn te plaatsen op de 22 paden van de Qabbalistische levensboom.

Eliphas Levi 
plaatste als eerste dit verband; volgens hem moet nr I (Magician) op hetpad van Aleph (nr 1), nr II op het padvan Beth (nr 2), etc. 
Levi plaatste nr 0 (Fool) echter op hetpad van Shin (nr 21), terwijl nrXXI (World) op het pad vanTav (nr 21) kwam. Deze indeling wordt met name door Wirth en Papus nagevolgd in hun versie van de TARO. 

 "Golden Dawn" 
heeft de (oudere) volgorde van nr VIII en nrXI omgewisseld, nr VIIIwordt Strength, en nr XI wordt Justice.
Bovendien werd nr 0 (Fool) geplaatst op het pad vanAleph, nr I (Magician) op het pad van Beth (nr 2), etc.
Hierdoor ontstaan er weer andere correspondenties, zoals Justice (nr XI) op het padvan Lamed(nr 12), en Strength (nrVIII) op het pad van Teth (nr 9).

Crowley
heeft extra discussie veroorzaakt, door later kaart IV(Emperor) en kaart XVII (Star) van plaats te laten wisselen. 

Het moderne kaartspel
zoals wij die kennen, is het veelzijdige gebruik van de Joker (een andere naam voor "Fool", de Dwaas) opvallend.

De oudste versies van TARO 
Visconti-Sforza heeft de MAJOR ARCANA ongenummerd gelaten, pas bij de Marseille-versie wordt de "traditionele" nummering gestandariseerd.

In principe is het dus mogelijk om de nummering "tussen haakjes" te zetten; zodoende is het in principe mogelijk om de Troeven volkomen naar willekeur te plaatsen op de paden van de levensboom.
Wanneer je echter werkt met TARO-versies die gemaakt zijn door volgelingen van "Golden Dawn", dwingt dit tot hun volgorde!


Taro-Gedichten

Major Arcana